Hlavné menuValné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná 28.4.2019 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Marec 2019 14:14

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná

Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

 

 POZVÁNKA

1. riadne valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa uskutoční :

 

 28.04.2019 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

 2. pri nízkej účasti bude táto prvou čiastkovou schôdzou, druhá bude so SPF a tretia čiastková bude v sobotu 11.5.2019 o 14.30 hod v sále KD Malatiná.

Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.

 

1. Otvorenie schôdze valného zhromaždenia

2. Návrh zloženia a voľba členov komisií (volebno-mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)

3. Schvaľovanie programu schôdze valného zhromaždenia

4. Schvaľovanie novej zmluvy PSU Malatiná spĺňajúcu novelu zákona č.110/2018 Z. z o pozemkových spoločenstvách

5. Schvaľovanie poverenia výboru uzatvárať zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo podľa zákona č.97/2013 Z. z §9 odsek 10

6. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 (p. Peter Beda)

7. Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2018 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)

8. Správa o hospodárení za rok 2018 (Ing. Peter Slušňák)

9. Správa dozornej rady za rok 2018 (p. Valentín Slušňák)

10. Schvaľovanie účtovnej závierky za rok 2018

11. Voľba členov do orgánov spoločenstva na ďalšie volebné obdobie (členov výboru, dozornej rady a náhradníkov)

12. Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018

13. Diskusia

14. Prednesenie schvaľovaných uznesení zo schôdze valného zhromaždenia

15. Záver

 

Poučenie:

Novelizácia zákona č.110/2018 Z. z o pozemkových spoločenstvách doplňujúca zákon č.97/2013 Z. z ukladá pozemkovým spoločenstvám do 30.6.2019 schváliť upravenú zmluvu spĺňajúcu novelizáciu. Pri nesplnení uvedenej lehoty hrozí spoločenstvu pokuta od 3000 EUR až následné zrušenie spoločenstva. Vaša účasť je z uvedeného dôvodu veľmi dôležitá!

Ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto členskej schôdze, žiadame Vás o udelenie splnomocnenia inej osobe.

Na schôdzu valného zhromaždenia je potrebné si priniesť preukaz totožnosti.

Kandidátky do orgánov spoločenstva prosíme odovzdať najneskôr do začiatku prvej schôdze podľa pozvánky písomnou formou s podpisom kandidáta.

Z dôvodu možnosti akýchkoľvek neplánovaných objektívnych organizačných zmien odporúčame Vám sledovať internetovú stránku urbar.malatina.sk
 

 

V Malatinej 26.03.2019

 

 

      Ing. Miroslav Kopilec v.r.
predseda PSU obce Malatiná