Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná
Home
Európa pre Občanov SK-PL PDF Tlačiť
             

Európa pre Občanov   SK

V období 15 - 18 mája 2013 mesto Lubień mala tú česť hostiť zástupcov priateľských partnerských  miest Slovenska v rámci programu Európa pre občanov. "Posilnenie a ďalší rozvoj spolupráce medzi obcami Lubień, Malatiná a Malý Slavkov" spolufinancovaného Európskou komisiou.

Organizátorovi projektu sa podarilo dosiahnuť plánovaného program u v súlade so žiadosťou obsahujúci rad školení a seminárov. Účastníci projektu Poľskej republiky a na Slovensku majú možnosť rozšíriť svoje znalosti vo všetkých oblastiach spoločného záujmu európskej spoločnosti  ako rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus, Európskou úniou, role obchodných inštitúcií. Predmetom  aktívnej diskusie, že základné princípy EÚ, tj princípy slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a tolerancie. Projekt poskytuje aktívny a priame propagáciu nášho regiónu v oblastiach, ako sú: hodnoty pamiatky, remeslá, folklór, regionálna kuchyňa. Vďaka angažovanosti mestských organizácií, ako je: Gok-u, Základná škola, GOP-u, regionálne Team organizátori poskytli vysoko kvalitných materiálov, kurzov v rámci workshopov, školení a súťaží.

Projekt poskytuje vedomosti nárast účastníkov z partnerských spoločenstvách Európskej únie, dal vzájomný prospech európskej dimenzie, zabezpečovať rozširovanie cieľov projektu a nápadov medzi komunitami z rôznych prostredí a kultúr.


Europa dla Obywateli 
PL

W dniach od 15-18 maja 2013r. Gmina Lubień miała przyjemność gościć przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast partnerskich ze Słowacji w ramach realizacji programu Europa dla Obywateli pn. „Wzmocnienie i dalszy rozwój współpracy pomiędzy gminami Lubień, Malatina i Maly Slavkov” współfinansowanego z Komisji Europejskiej.
Organizatorowi projektu udało się zrealizować zaplanowany program zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym obejmujący cykl szkoleń i warsztatów. Uczestnicy projektu z Polski i Słowacji mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących wspólnego zainteresowania społeczeństwa europejskiego takich jak: rasizm ksenofobia, antysemityzm, Unia Europejska, rola działalności instytucji europejskich. Przedmiotem aktywnej debaty były podstawowe zasady UE tj. zasada wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka oraz tolerancji. Realizacja projektu zapewniła aktywną i bezpośrednią promocję naszego regionu w dziedzinach m.in.: walorów krajoznawczych , rękodzieła , folkloru, potraw regionalnych. Dzięki zaangażowaniu gminnych organizacji takich jak : GOK-u, Szkół Podstawowych, GOPS-u, Zespołu Regionalnego organizatorzy zapewnili wysoką jakość materiałów merytorycznych w ramach przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, konkursów.
Realizacja projektu zapewniła wzrost wiedzy uczestników o gminach partnerskich o Unii Europejskiej, dała obopólną korzyść w wymiarze europejskim, międzykulturowym, zapewniając rozpowszechnienie celów i idei projektu wśród społeczności różnych środowisk i kultur.
 

Meniny má

Včera : Zora
Dnes : Miloš
Zajtra : Timotej

Fotogáléria Foto

Bacovske_dn...
Bacovske_dni_2014__0399Bacovske_dni_2014__0399

Reklamné banery

Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.